HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
     

 
การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ (ด่วนที่สุด) [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 47 
 
ยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และคำนวณราคากลาง ฯ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
 
แจ้งการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
 
แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก [ 12 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 60 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ สำนักงานในพื้นที่พิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
 
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2561 [ 11 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1100