HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 

 
 


   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/61 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 37 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 145 
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด) [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 157 
การจัดทำวารสารทางวิชาการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA e-Magazine) [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 19 
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่3) [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (ด่วนที่สุด) [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด) [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
การถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ยางพาราโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย"งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 67 
แนวทางการขับเคลือนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก) ฯ (ด่วนที่สุด) [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 77 
สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น (ด่วนที่สุด) [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 76 
เร่งรัดการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ด่วนที่สุด) [ 19 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 51 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 117 
ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
 
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว1756  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กิจกรรมที่ 4 กศ. มท 0816.3/ว1786  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1766  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.หนองแก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ต [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ตลุกดู่ ประกาศเทศบาลตำบลตลุกดู่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนขวาง ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนขวาง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทองหลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายางสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัด [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.หูช้าง ทีมช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาและท่อประปาชำรุดในหมู่บ้าน [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หูช้าง ทีมรถบรรทุกน้ำ อบต.หูช้าง ร่วมทำความสะอาดสนามปูนและห้องน้ำ โรงเรียนบ้านซับสุราษฎ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง ทีมแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลหูช้าง [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.สุขฤทัย โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.สุขฤทัย โครงการคนสุขฤทัย ใส่ใจสุขภาพ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.หูช้าง กิจกรรมพิธีไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง ประจำปี 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.หูช้าง กิจกรรมยามเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หูช้าง(ตรวจสุขภาพเล็บม [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยน [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกลางดง ประกาศ อบต.หนองกลางดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำ คสล. ห [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.หลุมเข้า ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบาน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานสัก กิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลานสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 4 
     
คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม (4 ต.ค. 2556)    อ่าน 685  ตอบ 0  
น้ำท่วม (31 พ.ค. 2556)    อ่าน 2019  ตอบ 3  
รูปเวที5ธันวาครับ (11 ธ.ค. 2555)    อ่าน 1512  ตอบ 0  
 
 
         
 


อิฐมอญ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา