HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการประเมินตามแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านระบบ ITAS   18 ธ.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งการนัดตรวจการจ้างปรับปรุงลานจอดรถหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   3 ธ.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งการนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหมอแป๋ว หมู่ที่ 1 ต.น้ำซึม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   3 ธ.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง แจ้งนัดตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเหียง ต่อจากสายเดิม จากบ้านนายสาโรจน์ เกียรติเผ่า ถึงบ้านนางบำรุง คงเกียรติพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม   21 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมจัดประชุมสามัญประจำปีพ.ศ. 2561 กิจการสถานีสูบน้ำ    2 พ.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   16 ต.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561   12 ต.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4   12 ต.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   10 ต.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ประจำปี 2562   4 ต.ค. 2561 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29