หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานข้อบัญญัติ งานรัฐพิธี งานสาธารสุข งานพัฒนาอาชีพและสร้าง ความแข้งแข็งของชุมชน งานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป็น การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการระบบการเงินและบัญชี การจ่าย การรับ บริหารจัดการระบบการเงินและบัญชี การจ่าย การรับ การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา การเบิกจ่าย จัดทำฐานะทางการเงิน และงานอื่น ๆ ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำปี งานทะเบียน และพัสดุ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานเคหะและงานชุมชน งานอุตสาหกรรม และการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างงานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค ควบคุมพัสดุด้านโยธา งานผังเมือง งานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ฝาย คูคลอง ท่อระบายน้ำ อุทกภัย วาตภัย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะนำ การวัดผล การประเมินผล การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการวัดการศึกษา งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง