HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
     

 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อทก.) รุ่นที่ 3 - 4 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
 
แจ้งเป้าหมายการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
 
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
 
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน(ด่วนที่สุด) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1186