หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
     

 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๙๓) [ 13 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1521 
 
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๙๔) [ 13 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 913 
 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓ (เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๔) [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1314 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ (เพิ่มเติมเดือนกันยายน ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๓) [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 916 
 
การขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๑) [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1360 
 
รายงานจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นช่วงอายุปี (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๘๐) [ 12 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1333 
 
<< หน้าแรก...     1205      1206      1207      1208     (1209)     1210      1211      1212      1213     ....หน้าสุดท้าย >> 1291