หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
     

 
หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2074 
 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑" (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๙๔๑) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1239 
 
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๕๑๓) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2455 
 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๕๙๑๕) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 18550 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1423 
 
โครงการ "จักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เทิดไท้องค์ราชันย์" (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๑/๑๒๐๓๗)  [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1229 
 
<< หน้าแรก...     1205      1206      1207      1208     (1209)     1210      1211      1212      1213     ....หน้าสุดท้าย >> 1226