หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เชิญประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 16 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 375 
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3rs-ประชารัฐ [ 15 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 382 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ด่วนที่สุด [ 15 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 644 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ด่วนที่สุด) [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 470 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 391 
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันี่ 13 กันยายน 2559 [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 1273 
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพิื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 319 
แจ้งท้องถิ่นอำเภอรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบรายงานที่กำหนด [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 314 
การนำส่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือน ก.ย. 59 และ ต.ค. 59) [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 549 
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 599 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 656 
เชิญประชุมเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันฯ (ด่วนที่สุด) [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 492 
การดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงวันลอยกระทง [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 303 
การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 [ 14 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 498 
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ปี งปม. 2560 (ด่วนที่สุด) [ 10 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 560 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 (ด่วนที่สุด) [ 10 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 1368 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1  [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 459 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 607 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 774 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนหุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 498 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 4814 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 489 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1  [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 522 
การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (ด่วนที่สุด) [ 9 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 451 
รายงานกำหนดการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพฯ [ 8 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 878 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่้่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด่วนที่สุด) [ 8 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 807 
แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559 [ 8 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 895 
การขึ้นทะเบียนหางานของผู้สูงอายุ [ 7 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 416 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต เดือน ต.ค. 59 (ด่วนที่สุด) [ 7 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 437 
รายงานข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 (ด่วนที่สุด) [ 7 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 475 
ขอเชิญประชุม [ 7 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 752 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 [ 4 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 445 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 4 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 452 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง [ 4 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 306 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 (ด่วนที่สุด) [ 3 พ.ย. 2559 ]    อ่าน 456 
 
<< หน้าแรก...     218      219      220      221     (222)     223      224      225      226     ....หน้าสุดท้าย >> 353
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 16,137,122 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10