หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 4312 
การส่งคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการหรือทุพพลภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตัวอย่าง) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 10450 
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๙๑๓) [ 1 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 2131 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2886 
การดำเนินงานตามนโยบายปฏิรูปประเทศไทยด้านการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/889) [ 31 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1609 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๗๒๙) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1784 
การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 4866 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1699 
ซักซ้อมแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2458 
การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูสอนดี และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๘๘) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2513 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๕๗) [ 30 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 3565 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๙) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2294 
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๗) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1585 
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๘) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2320 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำเวทีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๕๔ [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1496 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 10122 
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2734 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1640 
ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1550 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 35231 
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๙) [ 25 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 9900 
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๓๙๗๙) [ 25 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2340 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ [ 25 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 3877 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๘) (สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1697 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๘) (สำหรับอำเภอ) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1489 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว๘๒๙) (สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1542 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว๘๒๙) (สำหรับอำเภอ) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1947 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๓ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2461 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๐) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1606 
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๑๘) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1791 
การซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1985 
การแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๗๙) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1661 
สรุปผลการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1629 
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๘๘๔) [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1632 
การสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรงเรื้อรัง [ 23 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2463 
 
<< หน้าแรก...     376      377      378      379     (380)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,352,926 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10