หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ [ 1 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1383 
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบe-Planปีพ.ศ.๒๕๕๕ [ 1 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1124 
ขอส่งรายงานการประชุม [ 1 ก.พ. 2555 ]    อ่าน 1318 
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง [ 31 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1809 
ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาในสาขาวิชาที่เห็นว่ามีความรู้เทียบได้ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 31 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1587 
การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี [ 31 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1237 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕งวดที่๒ [ 30 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1372 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1333 
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๙๖) [ 30 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1438 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์"ภัยพิบัติ ๒๐๑๒" กับการวางแผนป้องกันภัยของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1241 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1500 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 [ 27 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 3371 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2555 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2298 
ข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2555 [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1483 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒สำหรับปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕ [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1271 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด [ 23 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1220 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 23 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1133 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕(เพิ่มเติม) [ 23 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1762 
โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน [ 23 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1595 
ประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานป.ป.ช. [ 23 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1792 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 8550 
ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2268 
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1160 
ขอเชิญประชุม [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1285 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2620 
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1468 
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Early Childhood Health Care Management [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1813 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเลือกตั้ง วันสมัครรับเลือกตั้ง สถานที่สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1082 
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2104 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯประจำปี๒๕๕๕ [ 20 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1344 
การกำหนดลักษณะ ชนิด เครื่องแบบและระเบียบในการแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1510 
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๗๑ ) [ 19 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2411 
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย [ 18 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1136 
การสำรวจรายชื่อข้าราชการเพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯประจำปี๒๕๕๕ [ 18 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1223 
การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างทางราชการ [ 16 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 4803 
 
<< หน้าแรก...     376      377      378      379     (380)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,513 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10