หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เงินอุดหนุนเฉพะากิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 176 
ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 240 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัดเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มเเข็งรับสังคมสูงวัย [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 24 [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
การคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 60 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกรูปแบบ Online [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
ขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด [ 28 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 152 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
การขึ้นบัญชีราบชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมส่งเสริมการปกครองท้อ [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 149 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1) [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 96 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนกลุ่มเก่า ภาคเรียนที่ 1/2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 95 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สอนชาวต่างประเทศ ค่าจ้างผู้สอนชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอนหรือค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาสังกัด อปท. ด่วนที่สุด [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 97 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา ด่วนมาก [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
แจ้งการจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผู้รับบำนาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาก่อนออกจากราชการ โดยคดีอาญายังไม่ถึงที่สุุด  [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 รุ่นที่ 3 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,682 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10