หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566) [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
การนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์ เพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รายนายศิวะปกรณ์ วันทา ปลัดเทศบาลสว่างอารมณ์ [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
หารือการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 1 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 157 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดึขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 (อ.เมืองอุทัยธานี [ 1 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 236 
สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) [ 1 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 121 
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดอุทัยธานี สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 95 
การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 60 
การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 206 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท. งวดที่ 3/66 [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 208 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ี่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 [ 28 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 224 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 112 
ขอความร่วมมือในการผลักดันการดำเนินงานเพื่อประกาศพื้นที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 85 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ สังฆบิดร ด่วนมาก [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 148 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 103 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเเม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 80 
กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 207 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 114 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 366 
การอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 161 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินทางอาหารและน้ำในช่วงฤดูร้อน [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 146 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่ิอนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 62 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,353,695 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10