หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 2/2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 235 
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ จังหวัดหนองบัวลำภู [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ๊ธุรกิจเฉพะาฯ (ภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )ภาา๊สรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 193 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษ๊และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท. เม.ย.66 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 165 
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) ของกองทุน พี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด ด่วนที่สุด [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 80 
โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หลักสูตรระดับ 1 (ระดับพื้นฐาน) รุ่นที่ 2 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
ดำเนินการนำส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 154 
รายชื่อโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 7 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 178 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 119 
ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565) ด่วนที่สุด [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 116 
ประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รุ่นที่ 37 39 และ 40 [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 85 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดือน เม.ย. 66 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 249 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นและกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
การเเต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขอความร่วมมือ อปท. ที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณฯ [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 119 
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
ส่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการใช้น้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำจากเขื่อนทับเสลา ครั้งที่ 2/2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 68 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เม.ย.66 [ 12 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 189 
รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,353,444 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10