หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   
ติดต่อ
อบต.
โทร. 056-503-527
 
HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำซึม จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค. 66 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู็สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาาง Factoe F ใหม่ [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 133 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต (กรณีที่ยื่นขออนุญาตได้ทันกำหนดภายใน 120 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564) ด่วนที่สุด [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 258 
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 25 [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 92 
ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 163 
การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
แจ้งผลการพิจารณาการดำเนินการข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 39 
ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบการทุจริตฯ [ 12 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 124 
ตรวจสอบข้อมูลศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 183 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำรถราชการเครื่องยนต์ดีเซลตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
ขอความอนุเคราะห์ประสานความร่วมมือในการประเมินแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดอุทัยธานี [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) (ด่วนที่สุด) [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 108 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 11 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 254 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 4 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 104 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 83 
การนำเงินส่งอปท.ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เดือน ส.ค.66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 198 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 91 
การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 105 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ส.ค.-ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 158 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษ๊มูลค่าเพิ่มและภาษ๊ธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 ) ฯ เดือนส.ค.66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 200 
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 66 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66) เพิ่มเติม [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 221 
คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB (ก.ฌ.) [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 109 
การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ (ด่วนที่สุด) [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 106 
การอนุมัติผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้จัดจ้างภาครัฐฯ (ด่วนที่สุด) [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 105 
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด) [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 110 
ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันครบรอบ สตง. 108 ปี หลักสูตร ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 221 
การโอนงเินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือน ก.ย.66) [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 173 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 92 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 380
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-958-3289
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-503-527 โทรสาร : 056-503-527 ต่อ 16
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
จำนวนผู้เข้าชม 18,617,637 เริ่มนับ 28 มิ.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10