หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำซึม
เกษตรก้าวหน้า ประชามีสุข
ปลาแรดและหนามปลารสดี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
วัดท่าซุง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
น้ำซึม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำซึม
1
2
3
 

 
 
 
 

 


นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายก อบต.น้ำซึม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และผู้นำชุ [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 26 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำซึม ช่วยเหลือเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟและกีดขวาง [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 23 


งานป้องกันฯ อบต.น้ำซึม ลงพื้นที่พ่นยากันยุงบริเวณศูนย์กักตัวเพื่อสังเกตุอาการ อบ [ 25 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 49 


รับมอบน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์และน้ำมันเครื่งจักรกลการเกษตร จากวิทยาลัยสารพัดช [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 36 


ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านที่มีผู้ติดเชื้อและบ้านพักผู้ครบกำหนดกักตัว พื้ [ 15 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 35 


รับมอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากท่านพระครูปลัดสมนึกฯ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม( [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. งวดที่ 3 ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ด่วนที่สุด [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนงานด้านสาธารณสุขเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการของกันเงินงบปี64 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 78 
โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ อุทัยธานี จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) เพิ่มเติม [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
ส่่งสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. ด่วน [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 60 
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมการทำเครื่องกำจัดเศษอาหารในครัวเรือนแบบ 2 in 1 ด่วนที่สุด [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 59 
การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็๋งของเศรษฐกิจฐานราก(ด่วนที่สุด) [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 140 
แจ้งเลื่อนกำหนดการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 13 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กม. มท 0804.3/ว1944  [ 16 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2049  [ 16 ก.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2045  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2046  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15413-15437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15505-15524 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ผู้แทนของเทศบาล รวม 5 ภาค สน.คท. มท 0808.4/ว21, ว22, ว23, ว24, ว25  [ 15 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาและทะเบียน อปท. กต. มท 0818.3/ว2038  [ 15 ก.ย. 2564 ]
เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2036 [แนวทางฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 192 
อบต.หนองยายดา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแบคโฮ ขุดหลุมเพื่อปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันส [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองยายดา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ. [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.เนินแจง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินแจง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินแจง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.อุทัยธานี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ที่มิใช่ง [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองไผ่ ประมงจังหวัดอุทัยธานี​ ได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลา​ สระ​ 50​ ไร่​ หมู่ทึ่ 8 ต.หนอง [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานสัก ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หาดทนง ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลินิกหมอครอบครัวเกาะเทโพ เครือข [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หาดทนง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด หมู่ 1 บ้านหนองบ่มกล้วย [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองบ่มกล้วย ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับเกลี่ย (ลงลูกรังปรับเกลี่ยผิวจรา [ 17 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
     
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (31 ก.ค. 2564)    อ่าน 1249  ตอบ 0  
การโอนย้ายข้าราชการทหาร ไป อบต. (19 เม.ย. 2564)    อ่าน 3600  ตอบ 2  
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (2 เม.ย. 2564)    อ่าน 179  ตอบ 1  
 
 
         
 


อิฐมอญ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา
 
 
 
   
   
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10