หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำซึม
เกษตรก้าวหน้า ประชามีสุข
ปลาแรดและหนามปลารสดี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
วัดท่าซุง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
น้ำซึม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำซึม
1
2
3
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ปี งปม. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 319 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอทันทัน [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 186 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 122 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 5991 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 135 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว5936 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 123 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษ๊ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 280 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขต อ.ป.ท [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 240 
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 313 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามเเละประเมินผลเเห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เเละภารกิจถ่ายโอน) ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis:PrEP) ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
การบันทึกข้อมูลเเหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
การเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563 ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 06.30 น. ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
ข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำเเละเเผนปฏิบัติการจัดหาเเหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2562/63 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน พ.ย.62) [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.อุทัยเก่า กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่า \\\"สูงวัยอุทัย [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสะอาดสำ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ อ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มประกวดนิทร [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบร [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.เขากวางทอง การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาง-หนองสี่เหลี่ยม ม.5 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-8675 อุทัยธานี โดยวิธี [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองร่องโบสถ์ หมู่ที่ 5 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจ้าวัด งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง 9 ธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หลุมเข้า ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองจอก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เจ้าวัด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.เจ้าวัด [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หาดทนง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับครูศูนย์พัฒนาเด็ก [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
     
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง (22 ก.ค. 2562)    อ่าน 1343  ตอบ 0  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 782  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 718  ตอบ 0  
 
 
         
 


อิฐมอญ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ปิดหน้าต่าง X