หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำซึม
เกษตรก้าวหน้า ประชามีสุข
ปลาแรดและหนามปลารสดี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
วัดท่าซุง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
น้ำซึม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำซึม
1
2
3
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 139 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ งวดที่ 1 (ด่วนที่สุด) [ 5 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 224 
การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [ 1 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 303 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 2069 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 [ 20 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 165 
หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครเเละเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตาม พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 51 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนเมษายน 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 68 
โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 124 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น (INFO ระบบใหม่) [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 58 
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 57 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 93 
ซักซ้อมเเนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 65 
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2563 สำหรับสนับสนุนงบดำเนินขอสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟ) ครั้งที่ 3 (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 86 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้ ด่วนที่สุด [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 39 
อบรมหลักสูตรออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 74 
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [เอกสารแนบ]  [ 20 พ.ค. 2563 ]
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด่วนมาก  [ 20 พ.ค. 2563 ]
กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการรับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2562  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร  [ 20 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.อุทัยเก่า ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COV [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COV [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.อุทัยเก่า ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COV [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
สถ.จ.อุทัยธานี วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แต่งกาย พร้อมแต่งหน้าและทำผม ผู้แต่งเป็นนางฟ้าและเ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบูทประชาสัมพันธ์ประเพณีตักบาตรเทโว ตามโครงการอนุ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับสนับสนุนเครื่อ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่ และที่อ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปร [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานขับรถยนต์ และการปฏิบัติงานด้ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนสวน และการปฏิบัติงานด้านอื [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานคนสวน และการปฏิบัติงานด้านอื [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค รวม [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาช [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ และการปฏิบัติงานด้านอ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานขับรถตู้ให้กับคณะผู้บริหาร พ [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและส [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานทำความสะอาดสำนักงานภายนอกภาย [ 27 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
     
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (26 พ.ค. 2563)    อ่าน 1  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 831  ตอบ 1  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (10 มี.ค. 2563)    อ่าน 296  ตอบ 0  
 
 
         
 


อิฐมอญ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ปิดหน้าต่าง X