หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
วิสัยทัศน์ อบต.น้ำซึม
เกษตรก้าวหน้า ประชามีสุข
ปลาแรดและหนามปลารสดี
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
วัดท่าซุง
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
น้ำซึม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำซึม
1
2
3
 

 
 

 


ลงพื้นที่ดำเนินการตักผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณ คลองโพ หมู่ที่ 3 และบริเวณสะ [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 6 


ลงพื้นที่พร้อมสั่งการการแก้ไขปัญหา ผักตบชวากีดขวางเส้นทางน้ำ บริเวณสะพานพันตุ่น [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 5 


ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ผักตบชวาและวัชพีช กีดขวางเส้นทางน้ำ บริเวณ ห้วยขวี บริเว [ 21 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 59 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ด่วนที่สุด) [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 203 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4807 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563  [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 109 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้เเละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562ฯ [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 160 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Increase the Efficiency of Local Administration) [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 118 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 108 
โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 204 
แจ้งคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (อ.เมือง , อ.บ้านไร่ และอ.สว่างอารมณ์) [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 90 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด) [ 6 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 153 
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการ,เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)งวดที่ 1 [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 111 
แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ด่วนที่สุด) [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2560 แบบ Active Lerning  [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 83 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 81 
ตอบแบบสอบถามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (ด่วนที่สุด) [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 91 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบัยที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 90 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากถาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 99 

 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.หนองฉาง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระทุ่ม [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองฉาง แจกผ้ากันเปื้อนในเขตพื้นที่ อบต.หนองฉาง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.หนองจอก ขอแจ้งระดับไฟฟ้าต่ำกว่ามาตรฐาน [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองยายดา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายดา เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ทต.หนองสระ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
ทม.อุทัยธานี พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 47 
ทต.เขาบางแกรก จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
ทต.เขาบางแกรก การจ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
สถ.จ.อุทัยธานี นายธีระรัตน์ วงษ์จักร ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักง [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
อบต.สุขฤทัย โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
อบต.ระบำ ลงพื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านคีรีวงศ์ เพื่อติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 48 
อบต.สุขฤทัย กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมร [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
อบต.ระบำ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
อบต.ห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต ร่วมโครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับป [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ระบำ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะนาว เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ของ รพ.สต. บ้านท่ามะน [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่เขียว กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ทองหลาง โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ระบำ นายกอบต.ระบำ มอบทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อสมทบเป็นค่าก่อสร้างเรือนพยาบาลของโรงเรียนบ้ [ 21 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
     
[สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ] (26 พ.ค. 2563)    อ่าน 66  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 910  ตอบ 1  
ขออนุญาตแนะนำสมุนไพรเจียว * * * ้หลานป่า (10 มี.ค. 2563)    อ่าน 398  ตอบ 0  
 
 
         
 อิฐมอญ


วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา
 
 
 

 
   
   
   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
ปิดหน้าต่าง X