หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 78 
โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 127 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดวนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3034 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
แจ้งยุติโครงการ \"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\" ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3019 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 95 
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 3 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 119 
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
การประกวดนวัตกรรม/วิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด้กปฐมวัยจังหวัดอุทัยธานี [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (ไตรมาสที่2) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2562(ด่วนที่สุด) [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร [ 18 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 52 
การหารือแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 15 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 176 
แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 (ด่วนมาก) [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ ท้องถิ่นร่วมใจป้องกันภัยและเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการ [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
เร่งรัดการรายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 3138 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 [ 12 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด [ 11 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 106 
 
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 13 สน.บถ.  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่4 สน.คท. มท 0808.2/12618-12693 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12512-12587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม กพส. มท 0810.2/ว2830  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN: Individual Development Plan) สน.บถ. มท 0809.4/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ค. 2562 ]
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2803  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game กสธ. มท 0819.2/ว2802  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2801 [แบบรายงานผล] [แนวทางการดำเนินการฯ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2404  [ 18 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว36  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2361  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2783  [ 18 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการสำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2800 [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2786 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2774  [ 15 ก.ค. 2562 ]
แจ้งให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2787  [ 15 ก.ค. 2562 ]
โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาให้เป็นตลาด Go Green Plus ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2792  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/12588-12591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กพส. มท 0810.2/ว2691  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2775  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/12359-12397 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/12415-12489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ค. 2562 ]
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ กค. มท 0803.3/ว2746  [ 12 ก.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
อบต.หนองไผ่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองการุ้ง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อลูกสร้าง [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแฒรถยนต์หมายเลขทะเบีย [ 21 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เขากวางทอง กิจกรรมเข้าพรรษาฯ [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพยุหะ จังหวัดนครสวรรค์ [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย แ [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้าน [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน [ 20 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทองและสมุดลงนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกลางดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกลางดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ขนาด 10 ล้อ จำนวน 1 โครงการ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีมย์ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อปั้มลมเครื่องอัดอากาศเป็นลมแบ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพ อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำอาหารกล [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบทำความเย็น รถยนต์ส่วนกลาง (EMS) หมายเ [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพ อนรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป [ 19 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
     
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (16 ก.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0  
แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (11 ก.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0  
 
 
         
 


อิฐมอญ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา