หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 


มนต์ชัย กลายสุข
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 


วิม สดไทย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม


ผจญ ติตติปานะ
เลขานุการสภา อบต.น้ำซึม
 
 


พงศ์เพชร บุญสิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑


ยุภา น่วมเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑


อำนวย สุพรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒


เกรียงศักดิ์ ไวเกษตรกรณ์
สมาชิกสภา อบต.น้ำซึม หมู่ที่ 2


ประวิทย์ เชยสวรรค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓


ร.ต.สิทธิชัย กลายสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔