หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) อำเภอเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 10  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึมเป็นดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร โดย นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (สัญจร) อำเภอเมืองอุทัยธานี ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนันทั้ง นายก อปท. ปลัด อปท.เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีนายนิวัตน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการที่สำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย และเพื่อหารือรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไข รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิเช่น การติดตามผลการเตรียมดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ให้เป็นรูปธรรม การรักษาวินัยจราจรให้เข้มงวดกวดขัน \"คนอุทัย สวมหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร\" รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/วาตภัย/อัคคีภัย/การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากฝุ่นละอองในพื้นที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ฯลฯ รวมถึงกล่าวขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมบูรณาการทุกพื้นที่ และการรวมพลังจิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ”ในการบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะในด้านต่างๆ และโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม ฯลฯ ในพื้นที่อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 11.43 น. โดย คุณ อุทัยวรรณ ท่าเจ็ง

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย