หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1448 8 ก.ค. 2564
โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อ (สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตไทย 4.0) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1444 8 ก.ค. 2564
กำหนดการจัดประชุมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ทางออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (zoom) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1445 8 ก.ค. 2564
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว1440 7 ก.ค. 2564
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.3/ว1438 7 ก.ค. 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1439 7 ก.ค. 2564
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1430 7 ก.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว1431 7 ก.ค. 2564
การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1434 7 ก.ค. 2564
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3867 6 ก.ค. 2564
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ก.ค. 2564
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1411 [เอกสารแนบ] 6 ก.ค. 2564
การถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว1421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 5 ก.ค. 2564
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว20 5 ก.ค. 2564
ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว1418 5 ก.ค. 2564
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา และกำกับ ติดตาม เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4] 5 ก.ค. 2564
การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1414 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.ค. 2564
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1408 5 ก.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1381 2 ก.ค. 2564
ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1402 2 ก.ค. 2564
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,022
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-503-527
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10