หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
เส้นทางคมนาคมภายในตำบลน้ำซึม มีดังนี้
ถนนสายหลัก คือ

เส้นทางอุทัย-มโนรมย์      

เส้นทางอุทัย-วัดสิงห์      
ถนนสายรอง แบ่งเป็น

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 53 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 7 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 51 สาย
 

ฝาย,ทำนบ,พนังกั้นน้ำ จำนวน 7 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง

สระหนองน้ำ จำนวน 99 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 41 แห่ง
 
 

ทรัพยากรน้ำ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ

ทรัพยากรสัตว์น้ำนานาชนิดในแม่น้ำสะแกกรัง

ไม้ชุมชนเกือบทุกหมู่บ้าน
 

ห้วย หนอง คลอง และบึง ฯลฯ จำนวน 2 แห่ง