หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 


ผจญ ติตติปานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม


ปิยะนาถ เผือกจีน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 
 


ศิรดา อินทร์ประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


เสาวนีย์ ม่วงสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ราตรี เจริญยศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิริพันธ์ ศรีเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


เกรียงศักดิ์ อำภาพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ


ฐิติวัฒน์ หุ่นสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


สัญญา เหล่าอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน