หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 


ผจญ ติตติปานะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม


ปิยะนาถ เผือกจีน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม
 
 


ศิรดา อินทร์ประสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


เสาวนีย์ ม่วงสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ราตรี เจริญยศ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิริพันธ์ ศรีเมือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


เกรียงศักดิ์ อำภาพันธ์
นิติกรปฏิบัติการ


ฐิติวัฒน์ หุ่นสุวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


สัญญา เหล่าอินทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน