หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพและเพื่อการเกษตร
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ
 
 
 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหา ความยากจน
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาทุน ทางสังคม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย