หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 

ประชาชนในตำบลน้ำซึม มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 

การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม

การรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 7 กลุ่ม

อื่น ๆ จำนวน 7 กลุ่ม
 
 
ในเขตตำบลน้ำซึม มีระบบประปา ดังนี้

สถานีประปาในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 สถานี
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองตอ
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าทอง
 
การไปรษณีย์
การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประชาชนภายในเขตตำบลน้ำซึมและบริเวณใกล้เคียง สามารถรับการบริการได้ที่ทำการ ไปรษณีย์โทรเลขอำเภอเมืองอุทัยธานี นอกจากนี้ใช้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์กับองค์การขนส่ง ร.ส.พ. อุทัยธานี
โทรศัพท์
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ประมาณ 1,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการ สื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกหลาย โครงข่าย