HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 

ประชาชนในตำบลน้ำซึม มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 

การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม

การรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 7 กลุ่ม

อื่น ๆ จำนวน 7 กลุ่ม
 
 
ในเขตตำบลน้ำซึม มีระบบประปา ดังนี้

สถานีประปาในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 สถานี
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองตอ
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าทอง
 
การไปรษณีย์
การบริการไปรษณีย์โทรคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประชาชนภายในเขตตำบลน้ำซึมและบริเวณใกล้เคียง สามารถรับการบริการได้ที่ทำการ ไปรษณีย์โทรเลขอำเภอเมืองอุทัยธานี นอกจากนี้ใช้บริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์กับองค์การขนส่ง ร.ส.พ. อุทัยธานี
โทรศัพท์
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์ประมาณ 1,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังสามารถใช้บริการ สื่อสารระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกหลาย โครงข่าย