คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ ( 7 )
13.46%
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ( 10 )
19.23%
การส่งเสริมด้านสาธารณสุข ( 5 )
9.62%
การพัฒนาด้านการคมนาคม ( 18 )
34.62%
การบริการประชาชน ( 11 )
21.15%
ด้านการศึกษา ( 1 )
1.92%